ยินดีต้อนรับ

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
กรมชลประทาน

เข้าสู่เว็บไซต์
Overview

เกี่ยวกับสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

อำนาจหน้าที่ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ตามกฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน

1. ศึกษาและวิเคราะห์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรม

2. ควบคุมและดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่นตามที่กรมมอบหมาย

3. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในขั้นตอนการเตรียมความ พร้อมของโครงการและขั้นตอนการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแผน

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

อ่านต่อ
ติดต่อ สพญ.

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 4 กรมชลประทาน สามเสน 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300


ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ : 0-2243-6901 ภายใน 2345 fax โทรสาร : 0-2241-0429

MAP