อำนาจหน้าที่ของส่วนวิศวกรรม

 ส่วนวิศวกรรม แบ่งงานออกเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้

๑. ฝ่ายแผนงานและวิศวกรรมที่ ๑

  มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑-๕ ดังนี้

    ๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ โครงการอื่นตามที่กรมมอบหมาย และร่วมจัดลำดับความสำคัญของโครงการ เพื่อจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework : MTEF)

  ๑.๒ ตรวจสอบการจัดทำรายการงบประมาณ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่นตามที่กรมมอบหมาย เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

  ๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่นตามที่กรมมอบหมาย ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ

  ๑.๔ ตรวจสอบและร่วมจัดทำเอกสารประกวดราคา เพื่อสร้างความเป็นมาตรฐานและความสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินงานก่อสร้าง รวมทั้งร่วมจัดทำราคากลางให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  ๑.๕ ศึกษา วิจัย พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงงานทางด้านวิชาการ และกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมในหน้าที่ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุด

  ๑.๖ ตรวจสอบการบริหารสัญญา เพื่อให้การดำเนินงานมีผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าหมาย

  ๑.๗ ให้คำแนะนำเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ เพื่อแก้ไขปัญหางานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอื่นตามที่กรมมอบหมาย เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์

  ๑.๘ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

๒. ฝ่ายแผนงานและวิศวกรรมที่ ๒

  มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของสำนักพัฒนาก่อสร้างชลประทานแหลขนาดใหญ่ที่ ๖-๙ ดังนี้

    - เช่นเดียวกับฝ่ายแผนงานและวิศวกรรมที่ ๑

 

๓. ฝ่ายแผนงานและวิศวกรรมที่ ๓

  มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑o-๑๓ ดังนี้

    - เช่นเดียวกับฝ่ายแผนงานและวิศวกรรมที่ ๑