englogo en r2

ประชุมการจัดทำงบประมาณค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ แผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ พ.ศ.2563

templates ข่าว (Head)

ประชุมการจัดทำงบประมาณค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ แผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

       

                     วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:30 น.นายเสริมชัย เชียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา
แหล่งน้ำขนาดใหญ่ มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ กุลไทย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
เป็นประธานดำเนินการประชุมการจัดทำงบประมาณค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นางดรรชนี เฉยเพ็ชร
ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ ร่วมด้วยและ มีผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างขนาดใหญ่
ที่ 1-13 และผู้แทนเข้าร่วม ณ.ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน

                     สืบเนื่องจากการที่สำนักงบประมาณได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ได้รับงบประมาณค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนั้นได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาให้การจัดทำแผนค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณพ.ศ.2563 เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามข้อมูลร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

01 
 02
03
 04
 05
templates ข่าว (fudter)

Affiliated Agencies LSP.

Irrigation Department Agencies

Search within the website.

weather forecast

Site Visitting Statistics

0114624
Today
Yesterday
This Week
This Month
All
52
67
352
1632
114624