englogo en r2

การประชุมชี้แจงรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ.ห้องลำปาว

templates ข่าว (Head)

                       การประชุมชี้แจงรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
                                                           ในวันที่ 11 พฤศจิกายน  2562

               นายไพฑูรย์ กุลไทย   ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ได้รับมอบหมาย ให้แทน

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ตามที่สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ได้มีบันทึกที่สพญ. 8422/4244/2562

ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562  ขอให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1-13 จัดเตรียมความพร้อมข้อมูลคำขอตั้งงบ

ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอ ต่อรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน เพื่อพิจารณา ก่อนส่ง

ให้กองแผนงาน ตามที่บันทึก จากรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ที่ รธส. 203/2562 ลงวันที่ 5  ตุลาคม 2562  ดังนั้นเพื่อเป็นการ

เตรียมความพร้อมการชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อให้การขอตั้งงบประมาณ  เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่    จึงจัดการขอเชิญสำนักงาน

ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1-13 ชี้แจงรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยขอให้

มีการประชุมตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน ถึง 14 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุมลำปาว  ชั้น 4  อาคารที่ทำการฝ่าย

วิชาการ กรมชลประทาน สามเสน

11 14กส1
 11 14กส2
11 14กส3
 
 
templates ข่าว (fudter)

Affiliated Agencies LSP.

Irrigation Department Agencies

Search within the website.

weather forecast

Site Visitting Statistics

0114613
Today
Yesterday
This Week
This Month
All
41
67
341
1621
114613