englogo en r2

การประชุมชี้แจงรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ.ห้องลำปาว

templates ข่าว (Head)

                       การประชุมชี้แจงรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
                                                        ในวันที่ 14 พฤศจิกายน  2562

               นายไพฑูรย์ กุลไทย   ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ได้รับมอบหมาย ให้แทน

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ตามที่สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ได้มีบันทึกที่สพญ. 8422/4244/2562

ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ขอให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่1-13 จัดเตรียมความพร้อมข้อมูลคำขอตั้งงบ

ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอ ต่อรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน เพื่อพิจารณา ก่อนส่ง

ให้กองแผนงาน ตามที่บันทึก จากรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ที่ รธส. 203/2562 ลงวันที่ 5ตุลาคม 2562 ดังนั้นเพื่อเป็นการ

เตรียมความพร้อมการชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อให้การขอตั้งงบประมาณ เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่   จึงจัดการขอเชิญสำนักงาน

ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1-13 ชี้แจงรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยขอให้

มีการประชุมตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน ถึง 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมลำปาว ชั้น 4 อาคารที่ทำการฝ่าย

วิชาการ กรมชลประทาน สามเสน

11 14กส6 
11 14กส12 
 
 
 
templates ข่าว (fudter)

Affiliated Agencies LSP.

Irrigation Department Agencies

Search within the website.

weather forecast

Site Visitting Statistics

0114610
Today
Yesterday
This Week
This Month
All
38
67
338
1618
114610