แผนยุทธศาสตร์

1. แผนยุทธศาสตร์สำนักโครงการขนาดใหญ่ การเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน2554-2564

 

2. แผนยุทธศาสตร์สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่,การเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก,เพิ่มพื้นที่ชลประทาน2555-2564