อำนาจหน้าที่ของส่วนวิศวกรรม

 ส่วนวิศวกรรม แบ่งงานออกเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้

๑. ฝ่ายแผนงานและวิศวกรรมที่ ๑

  มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑-๕ ดังนี้

    ๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ โครงการอื่นตามที่กรมมอบหมาย และร่วมจัดลำดับความสำคัญของโครงการ เพื่อจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework : MTEF)

  ๑.๒ ตรวจสอบการจัดทำรายการงบประมาณ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่นตามที่กรมมอบหมาย เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

  ๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่นตามที่กรมมอบหมาย ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ

  ๑.๔ ตรวจสอบและร่วมจัดทำเอกสารประกวดราคา เพื่อสร้างความเป็นมาตรฐานและความสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินงานก่อสร้าง รวมทั้งร่วมจัดทำราคากลางให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  ๑.๕ ศึกษา วิจัย พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงงานทางด้านวิชาการ และกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมในหน้าที่ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุด

  ๑.๖ ตรวจสอบการบริหารสัญญา เพื่อให้การดำเนินงานมีผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าหมาย

  ๑.๗ ให้คำแนะนำเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ เพื่อแก้ไขปัญหางานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอื่นตามที่กรมมอบหมาย เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์

  ๑.๘ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

๒. ฝ่ายแผนงานและวิศวกรรมที่ ๒

  มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของสำนักพัฒนาก่อสร้างชลประทานแหลขนาดใหญ่ที่ ๖-๙ ดังนี้

    - เช่นเดียวกับฝ่ายแผนงานและวิศวกรรมที่ ๑

 

๓. ฝ่ายแผนงานและวิศวกรรมที่ ๓

  มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑o-๑๓ ดังนี้

    - เช่นเดียวกับฝ่ายแผนงานและวิศวกรรมที่ ๑

 

ข่าวสารสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

 • Jun 25 , 2018

  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง โครงการที่จะบรรเทาความเดือนร้อนของราษฏร และความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยซ้ำซาก

 • Jun 13 , 2018

   

  อธิบดีกรมชลฯ มอบโล่เกียรติคุณข้าราชการ และผู้ใช้น้ำดีเด่น

        วันนี้ (13 มิถุนายน 2561) ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ในพิธีประกาศเกียรติคุณบุคคล โครงการ และสถาบันเกษตรผู้ใช้น้ำชลประธานดีเด่น โดยมีทั้งสิ้น 3 รางวัล 

  ได้แก่ โล่ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2560 โล่รางวัลและเกียรติบัตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน
  ละฝายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี พ.ศ. 2561 และรางวัลสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน

        ซึ่งในงานนี้ นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และนาย พัชรวี ทองบ่อ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ข้าราชการใน ส่วนวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
  ได้เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ ข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2561จาก ดร. ทองเปลว กองจันทร์

    

        เมื่อดร. ทองเปลว กองจันทร์ มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่แล้วได้กล่าวว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อการขับเคลื่อนต่อองค์กร ให้ปฏิบัติภารกิจต่างๆและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมายาวนานถึง
  116 ปีในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นั้น จะต้องปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตามพันธสัญญาที่ได้ให้ไว้กับสังคม และกรมกรมชลประทานก็เช่นเดียวกัน กว่าที่จะเจริญก้าวหน้าและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมายาวนานจนถึงปัจจุบัน
  ครบ116 ปีนั้น ต้องอาศัยความทุ่มเทพลังกาย พลังใจ และร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่ดีของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องจากรุ่นสู่รุ่นอย่างมุ่งมั่นเข้มแข็ง และอดทนต่อทุกสถานการณ์

   

  ขอขอบคุณ ภาพ และข้อมูล จาก รอบรั้วชลประทาน

   

  001

   

  000

   

  002

    

  003

   

  004

   

  005

   

  006

  007

   

  008

   

  009

   

  019

   

   

  018

   

   

 • Jan 24 , 2018

  i new 

  สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561

 • Jan 24 , 2018

  จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561


ban ridban lsp     ban Mail  ban km  ban km lsp  ban saraban  ban water    


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

ค้นหาภายในเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0054150
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
414
103
517
4156
2546
54150