อำนาจหน้าที่ของส่วนวิศวกรรม

 ส่วนวิศวกรรม แบ่งงานออกเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้

๑. ฝ่ายแผนงานและวิศวกรรมที่ ๑

  มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑-๕ ดังนี้

    ๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ โครงการอื่นตามที่กรมมอบหมาย และร่วมจัดลำดับความสำคัญของโครงการ เพื่อจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework : MTEF)

  ๑.๒ ตรวจสอบการจัดทำรายการงบประมาณ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่นตามที่กรมมอบหมาย เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

  ๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่นตามที่กรมมอบหมาย ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ

  ๑.๔ ตรวจสอบและร่วมจัดทำเอกสารประกวดราคา เพื่อสร้างความเป็นมาตรฐานและความสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินงานก่อสร้าง รวมทั้งร่วมจัดทำราคากลางให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  ๑.๕ ศึกษา วิจัย พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงงานทางด้านวิชาการ และกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมในหน้าที่ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุด

  ๑.๖ ตรวจสอบการบริหารสัญญา เพื่อให้การดำเนินงานมีผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าหมาย

  ๑.๗ ให้คำแนะนำเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ เพื่อแก้ไขปัญหางานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอื่นตามที่กรมมอบหมาย เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์

  ๑.๘ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

๒. ฝ่ายแผนงานและวิศวกรรมที่ ๒

  มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของสำนักพัฒนาก่อสร้างชลประทานแหลขนาดใหญ่ที่ ๖-๙ ดังนี้

    - เช่นเดียวกับฝ่ายแผนงานและวิศวกรรมที่ ๑

 

๓. ฝ่ายแผนงานและวิศวกรรมที่ ๓

  มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑o-๑๓ ดังนี้

    - เช่นเดียวกับฝ่ายแผนงานและวิศวกรรมที่ ๑

 

ข่าวสารสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่


ban ridban lsp     ban Mail  ban km  ban km lsp  ban saraban  ban water    


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

ค้นหาภายในเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0072963
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
42
96
138
2713
3057
72963