ฝ่ายบริหารทั่วไป
- อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 4 กรมชลประทาน สามเสน 
- 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
- โทร. 0-2243-6912
- โทรสาร  0-2669-5043
 
กลุ่มวิศวกรรม
  - อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 4 กรมชลประทาน สามเสน 
  - 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  - โทร. 0-2241-1040
  - โทรสาร  0-2243-0653
 
 กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล
  - อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 4 กรมชลประทาน สามเสน 
  - 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  - โทร./โทรสาร 0-2669-5027
 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 1 (โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่)
  - เลขที่ 121 ม.2 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
  - โทร 0-5346-5216
  - โทรสาร 0-5346-5217 
 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 2 (โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี)
  - 111 หมู่ 6 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
  - โทร/โทรสาร 0-3649-4034
  - ภายใน 6041,6042
 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 3
  - ตู้ ปณ.3 อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
  - โทร. 0-4254-0145
  - โทรสาร  0-4254-0825
 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 4 (โครงการเขื่อนทกนำ้ผาจุก)
  - ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
  - โทร 055-446225
  - โทรสาร 055-446223
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 5 (โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง)
  - 829 หมู่ 2 ถ.บ้านฟ่อน-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
  - โทร./โทรสาร 0-5425-0663
 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 6 (โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
  - เลขที่ 77 หมู่ที่ 6 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
  - โทร./โทรสาร  0-3862-6039
 
 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 7 
   - ตู้ ปณ. 20(ปณ.กบินทร์บุรีเก่า) ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
  - โทร 037-629277
  - โทรสาร 037-629281
 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 8 (โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง)
  - 168 ม.5 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240
  - โทร.0-3816-7285
  - โทรสาร 0-3816-7286
 
 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 9 (โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี แผนระยะที่ 2)
  - 28/5 ม.5 ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี  22000
  - โทร./โทรสาร  0-3933-3157
 
 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 10 (โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง)
  - 173 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
  - โทร. 0-7733-1189
  - โทรสาร 0-7733-1186
 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 11 (โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา)
  - เลขที่ 1 ม.ที่ 1 ถ.ชลประทานพัฒนา ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  - โทร 074-598463
  - โทรสาร 074-59464
 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 12 (โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์)
  - 71/1(ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ) บ้านเกาะไทย ม.3 ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตย์ 53000
  - โทร.5-5581-7891
  - โทรสาร  0-5581-7891
 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 13 
  - เลขที่ 288 ม.4 ถ.องคืการบริหารส่วนจังหวัด สาย 2 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
  - โทร. 044-824881
  - โทรสาร 044-824880

ข่าวสารสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

 • Jun 25 , 2018

  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง โครงการที่จะบรรเทาความเดือนร้อนของราษฏร และความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยซ้ำซาก

 • Jun 13 , 2018

   

  อธิบดีกรมชลฯ มอบโล่เกียรติคุณข้าราชการ และผู้ใช้น้ำดีเด่น

        วันนี้ (13 มิถุนายน 2561) ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ในพิธีประกาศเกียรติคุณบุคคล โครงการ และสถาบันเกษตรผู้ใช้น้ำชลประธานดีเด่น โดยมีทั้งสิ้น 3 รางวัล 

  ได้แก่ โล่ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2560 โล่รางวัลและเกียรติบัตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน
  ละฝายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี พ.ศ. 2561 และรางวัลสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน

        ซึ่งในงานนี้ นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และนาย พัชรวี ทองบ่อ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ข้าราชการใน ส่วนวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
  ได้เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ ข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2561จาก ดร. ทองเปลว กองจันทร์

    

        เมื่อดร. ทองเปลว กองจันทร์ มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่แล้วได้กล่าวว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อการขับเคลื่อนต่อองค์กร ให้ปฏิบัติภารกิจต่างๆและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมายาวนานถึง
  116 ปีในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นั้น จะต้องปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตามพันธสัญญาที่ได้ให้ไว้กับสังคม และกรมกรมชลประทานก็เช่นเดียวกัน กว่าที่จะเจริญก้าวหน้าและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมายาวนานจนถึงปัจจุบัน
  ครบ116 ปีนั้น ต้องอาศัยความทุ่มเทพลังกาย พลังใจ และร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่ดีของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องจากรุ่นสู่รุ่นอย่างมุ่งมั่นเข้มแข็ง และอดทนต่อทุกสถานการณ์

   

  ขอขอบคุณ ภาพ และข้อมูล จาก รอบรั้วชลประทาน

   

  001

   

  000

   

  002

    

  003

   

  004

   

  005

   

  006

  007

   

  008

   

  009

   

  019

   

   

  018

   

   

 • Jan 24 , 2018

  i new 

  สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561

 • Jan 24 , 2018

  จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561


ban ridban lsp     ban Mail  ban km  ban km lsp  ban saraban  ban water    


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

ค้นหาภายในเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0054146
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
410
103
513
4152
2546
54146