ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง โครงการที่จะบรรเทาความเดือนร้อนของราษฏร และความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยซ้ำซาก

วันนี้(24 มิ.ย. 61) นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายสิริวิชญ์ กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายวิทยา แก้วมี ผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ) นายรุทร์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายกานต์ แก้วของแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และนายวสันต์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นโครงการที่นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากจะเป็นโครงการที่จะบรรเทาความเดือนร้อนของราษฏร และความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยซ้ำซากที่เกิดขึ้นทุกปี

 

สำหรับแม่น้ำตรัง เดิมมีศักยภาพในการรับน้ำได้เพียง 720 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หากเกิดฝนตกหนักจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงถึง 1,467 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้มีปริมาณน้ำส่วนเกินประมาณ 750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ไหลล้นข้ามคันกั้นน้ำเข้าท่วมพื้นที่สร้างความเสียหายให้กับราษฎรเป็นจำนวนมาก กรมชลประทาน จึงได้ดำเนินการโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรังขึ้น โดยการขุดคลองผันน้ำ ท้องคลองกว้าง 102 เมตร ความยาว 7.55 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำอีก 2 แห่ง เพื่อทำหน้าที่ควบคุมปริมาณน้ำ

 

หากโครงการนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถระบายน้ำส่วนเกินได้ในอัตรา 750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะช่วยลดปริมาณน้ำในแม่น้ำตรัง เป็นการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหนองตรุด ตำบลนาโต๊ะหมิง และตำบลบางรักในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตรัง ได้ประมาณ 10,525 ไร่

 

อนึ่ง ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯในครั้งนี้ รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้เร่งรัดการดำเนินงานของโครงการฯ โดยได้สั่งการให้ทีมงานสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 และผู้รับจ้างเพิ่มบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ และเวลาทำการในการดำเนินงาน และมั่นใจว่าโครงการฯ จะสามารถรองรับน้ำหลากและผันน้ำได้ประมาณ 300 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ในช่วงฤดูฝนปี 2561 นี้ ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ได้ส่วนหนึ่ง ก่อนที่โครงการจะแล้วเสร็จ 100%

 

๐๐๑

 

๐๐๒

 

 

๐๐๔

 

๐๐๕

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เรารักชลประทานข่าวสารสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน