ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง โครงการที่จะบรรเทาความเดือนร้อนของราษฏร และความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยซ้ำซาก

วันนี้(24 มิ.ย. 61) นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายสิริวิชญ์ กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายวิทยา แก้วมี ผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ) นายรุทร์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายกานต์ แก้วของแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และนายวสันต์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นโครงการที่นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากจะเป็นโครงการที่จะบรรเทาความเดือนร้อนของราษฏร และความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยซ้ำซากที่เกิดขึ้นทุกปี

 

สำหรับแม่น้ำตรัง เดิมมีศักยภาพในการรับน้ำได้เพียง 720 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หากเกิดฝนตกหนักจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงถึง 1,467 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้มีปริมาณน้ำส่วนเกินประมาณ 750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ไหลล้นข้ามคันกั้นน้ำเข้าท่วมพื้นที่สร้างความเสียหายให้กับราษฎรเป็นจำนวนมาก กรมชลประทาน จึงได้ดำเนินการโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรังขึ้น โดยการขุดคลองผันน้ำ ท้องคลองกว้าง 102 เมตร ความยาว 7.55 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำอีก 2 แห่ง เพื่อทำหน้าที่ควบคุมปริมาณน้ำ

 

หากโครงการนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถระบายน้ำส่วนเกินได้ในอัตรา 750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะช่วยลดปริมาณน้ำในแม่น้ำตรัง เป็นการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหนองตรุด ตำบลนาโต๊ะหมิง และตำบลบางรักในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตรัง ได้ประมาณ 10,525 ไร่

 

อนึ่ง ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯในครั้งนี้ รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้เร่งรัดการดำเนินงานของโครงการฯ โดยได้สั่งการให้ทีมงานสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 และผู้รับจ้างเพิ่มบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ และเวลาทำการในการดำเนินงาน และมั่นใจว่าโครงการฯ จะสามารถรองรับน้ำหลากและผันน้ำได้ประมาณ 300 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ในช่วงฤดูฝนปี 2561 นี้ ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ได้ส่วนหนึ่ง ก่อนที่โครงการจะแล้วเสร็จ 100%

 

๐๐๑

 

๐๐๒

 

 

๐๐๔

 

๐๐๕

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เรารักชลประทานข่าวสารสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

 • Jun 25 , 2018

  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง โครงการที่จะบรรเทาความเดือนร้อนของราษฏร และความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยซ้ำซาก

 • Jun 13 , 2018

   

  อธิบดีกรมชลฯ มอบโล่เกียรติคุณข้าราชการ และผู้ใช้น้ำดีเด่น

        วันนี้ (13 มิถุนายน 2561) ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ในพิธีประกาศเกียรติคุณบุคคล โครงการ และสถาบันเกษตรผู้ใช้น้ำชลประธานดีเด่น โดยมีทั้งสิ้น 3 รางวัล 

  ได้แก่ โล่ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2560 โล่รางวัลและเกียรติบัตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน
  ละฝายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี พ.ศ. 2561 และรางวัลสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน

        ซึ่งในงานนี้ นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และนาย พัชรวี ทองบ่อ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ข้าราชการใน ส่วนวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
  ได้เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ ข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2561จาก ดร. ทองเปลว กองจันทร์

    

        เมื่อดร. ทองเปลว กองจันทร์ มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่แล้วได้กล่าวว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อการขับเคลื่อนต่อองค์กร ให้ปฏิบัติภารกิจต่างๆและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมายาวนานถึง
  116 ปีในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นั้น จะต้องปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตามพันธสัญญาที่ได้ให้ไว้กับสังคม และกรมกรมชลประทานก็เช่นเดียวกัน กว่าที่จะเจริญก้าวหน้าและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมายาวนานจนถึงปัจจุบัน
  ครบ116 ปีนั้น ต้องอาศัยความทุ่มเทพลังกาย พลังใจ และร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่ดีของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องจากรุ่นสู่รุ่นอย่างมุ่งมั่นเข้มแข็ง และอดทนต่อทุกสถานการณ์

   

  ขอขอบคุณ ภาพ และข้อมูล จาก รอบรั้วชลประทาน

   

  001

   

  000

   

  002

    

  003

   

  004

   

  005

   

  006

  007

   

  008

   

  009

   

  019

   

   

  018

   

   

 • Jan 24 , 2018

  i new 

  สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561

 • Jan 24 , 2018

  จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561


ban ridban lsp     ban Mail  ban km  ban km lsp  ban saraban  ban water    


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน