การประชุมหารือแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและแผนพัฒนาภาคปี 2562

20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและแผนพัฒนาภาคปี 2562

 โดยมีผู้แทนจากสำนักงบประมาณ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมฯ ชั่น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

1

2

3

4

 5

6

7

 

ข่าวสารสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่


ban ridban lsp     ban Mail  ban km  ban km lsp  ban saraban  ban water    


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน