สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ณ บ้านแก่งยาว ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สร้างความปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่พสกนิกรไทยที่เดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่น

 โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา หรือชื่อเดิมว่าโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง ผลักดันน้ำเค็ม น้ำเน่าเสีย ในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกง เพื่อรักษาระบบนิเวศ รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำหรับให้ราษฎรใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีโดยกรมชลประทานได้เริ่มทำการศึกษา สำรวจ ออกแบบ และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 อุทยานแห่งชาติปางสีดาและอุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งมีอาณาเขตบางส่วนติดกับพื้นที่โครงการ ได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติกรมชลประทานจึงชะลอการดำเนินการโครงการเพื่อจัดทำรายงานการศึกษาเพิ่มเติม โดยผนวกการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมรดกโลกทางธรรมชาติเข้าไปด้วยจนกระทั่งวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 คณะรัฐมนตรี จึงมีมติอนุมัติให้เริ่มดำเนินการโครงการต่อมาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานชื่ออ่างเก็บน้ำว่า “อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา” มีความหมายว่า “อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
​โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นเขื่อนดินสูง 32.75 เมตร กว้าง 9 เมตร ยาว 3,967.51 เมตร เก็บกักน้ำได้ 295 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการในปี พ.ศ. 2563 ทำให้สามารถขยายพื้นที่ชลประทานได้ 111,300 ไร่นอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง รวมทั้งช่วยรักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำเค็ม น้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกง ซึ่งที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตรและระบบน้ำประปาในช่วงฤดูแล้งเป็นประจำเกือบทุกปี ที่สำคัญอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดา ซึ่งเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติรวมทั้งเป็นแหล่งน้ำที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าไม้ได้อีกประการหนึ่ง ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดปราจีนบุรีได้อีกด้วย
​ที่ผ่านมา แม้ในขณะที่งานก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่หลังจากก่อสร้างตัวเขื่อนแล้วเสร็จในปี2559 ก็สามารถเก็บกักน้ำได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมในปีเดียวกัน ทำให้สามารถช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีได้ทันที และไม่เกิดน้ำท่วมดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยสภาพฝนในปีนั้นถ้าไม่มีอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอาจทำให้น้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีล้นตลิ่งเข้าท่วมย่านตลาดเก่ากบินทร์บุรีมากกว่า 2 เมตร รวมทั้งยังจะส่งผลกระทบให้พื้นที่เศรษฐกิจในเขตอำเภอกบินทร์บุรี อำเภอศรีมหาโพธิ และอำเภอเมืองปราจีนบุรี ประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างแน่นอน นอกจากนี้ อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ ยังได้เริ่มทำการระบายน้ำลงลำน้ำเดิมเพื่อรักษาระบบนิเวศและผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำปราจีนบุรีตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ทำให้ไม่เกิดปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำเข้ามาในแม่น้ำปราจีนบุรีเหมือนดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา
​นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนอาชีพให้แก่ราษฎรบริเวณโดยรอบโครงการ เช่น การมอบปัจจัยการผลิตทั้งด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และประมง การฝึกอบรมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการเพาะเห็ดเศรษฐกิจและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ พัฒนาระบบเกษตรแบบบูรณาการ การพัฒนาอาชีพประมงน้ำจืด โดยปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน้ำ 1 ล้านตัว พร้อมทั้งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความเข้าใจกับชาวบ้าน เพื่อกำหนดกติกาหมู่บ้านและข้อบังคับในทำการประมงเป็นการควบคุมและจัดระเบียบการทำการประมงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเขตพื้นที่อุทยานโดยรอบ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้เกิดความสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป

 

ประมวลภาพ

ข่าวสารสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่


ban ridban lsp     ban Mail  ban km  ban km lsp  ban saraban  ban water    


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน