top

 englogo

ประชุมจัดทำงบประมาณค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

templates ข่าว (Head)

ประชุมจัดทำงบประมาณค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

         วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายเสริมชัย เชียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ กุลไทย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ดำเนินประชุมจัดทำงบประมาณค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายเอกศิษฐ์ ศักดิ์ตีธนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ 7 เป็นประธาน มีผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ 1-13 และผู้แทนเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ชั้น 3 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

      เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) ซึ่งจะมีการหารือกับสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ภายในต้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รูปweb002
รูปweb003
รูปweb008
รูปweb004
รูปweb005
รูปweb006
รูปweb007
templates ข่าว (fudter)

หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน