top

 englogo

ประชุมการจัดทำงบประมาณค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ แผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ พ.ศ.2563

templates ข่าว (Head)

ประชุมการจัดทำงบประมาณค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ แผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

       

                     วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:30 น.นายเสริมชัย เชียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา
แหล่งน้ำขนาดใหญ่ มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ กุลไทย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
เป็นประธานดำเนินการประชุมการจัดทำงบประมาณค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นางดรรชนี เฉยเพ็ชร
ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ ร่วมด้วยและ มีผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างขนาดใหญ่
ที่ 1-13 และผู้แทนเข้าร่วม ณ.ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน

                     สืบเนื่องจากการที่สำนักงบประมาณได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ได้รับงบประมาณค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนั้นได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาให้การจัดทำแผนค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณพ.ศ.2563 เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามข้อมูลร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

01 
 02
03
 04
 05
templates ข่าว (fudter)

หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน