top

 englogo

เริ่มแล้ว ส่วนวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เร่งจัดทำเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

templates ข่าว (Head)

เริ่มแล้ว ส่วนวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เร่งจัดทำเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร นายวชิระ เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 เป็นประธานการประชุมร่วมคณะกรรมการจัดทำเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั้งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ (สัญญาที่ 2) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิถ์ ครั้งที่ 1/2562 ในการนี้นายไพฑูรย์ กุลไทย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเร่งรัดและติดตามการประชุมดังกล่าวด้วย ทั้งนี้คาดว่าสามารถประกาศประกวดราคาได้ตามกรอบเวลาที่กรมชลประทานกำหนดในช่วงเดือนมกราคม 2563
S 6537262 
 S 6537257
S 6537263
 S 6537268
 S 6537266
templates ข่าว (fudter)

หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน