top

 englogo

การประชุมชี้แจงรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ.ห้องลำปาว

templates ข่าว (Head)

                       การประชุมชี้แจงรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
                                                           ในวันที่ 11 พฤศจิกายน  2562

               นายไพฑูรย์ กุลไทย   ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ได้รับมอบหมาย ให้แทน

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ตามที่สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ได้มีบันทึกที่สพญ. 8422/4244/2562

ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562  ขอให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1-13 จัดเตรียมความพร้อมข้อมูลคำขอตั้งงบ

ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอ ต่อรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน เพื่อพิจารณา ก่อนส่ง

ให้กองแผนงาน ตามที่บันทึก จากรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ที่ รธส. 203/2562 ลงวันที่ 5  ตุลาคม 2562  ดังนั้นเพื่อเป็นการ

เตรียมความพร้อมการชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อให้การขอตั้งงบประมาณ  เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่    จึงจัดการขอเชิญสำนักงาน

ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1-13 ชี้แจงรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยขอให้

มีการประชุมตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน ถึง 14 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุมลำปาว  ชั้น 4  อาคารที่ทำการฝ่าย

วิชาการ กรมชลประทาน สามเสน

11 14กส1
 11 14กส2
11 14กส3
 
 
templates ข่าว (fudter)

หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน