คำสั่ง/หนังสือเวียน


ของ ฝ่ายบริหาร 2

ฝ่ายบริหารทั่วไป   

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. ควบคุมตรวจสอบ กลั่นกรองงานด้านธุรการ การบริหารงานเอกสาร

การประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานและกิจการของกรมชลประทานในเชิงรุก

2. ดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล การวิเคราะห์และกำหนดอัตรากำลัง การจัดทำแผนงานโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรและการเสริมสร้างความผาสุขให้กับบุคลากรในสำนัก

3. การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ

4. ควบคุมกำกับการบริหารงานบัญชีการเงินและงบประมาณด้วยระบบ GFMIS และการบริหารต้นทุนผลผลิต การบริหารความเสี่ยง

5. ดำเนินการและจัดทำแผนการจัดการความรู้ พร้อมทั้งควบคุมกำกับการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนและติดตามประเมินผล

6. ควบคุม กำกับ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสินทรัพย์ การจัดทำบัญชีพัสดุ การจัดการด้านคลังพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุ

7. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาในอำนาจของผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง

8. ศึกษาวิเคราะห์กำหนดแนวทางการบริหารงานทั่วไป ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงาน

9. ให้คำปรึกษาแนะนำถ่ายทอดความรู้ด้านบริหารงานทั่วไปให้แก่บุคลากร

ในสำนัก

10. อำนวยการประสานราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

แบ่งงานภายในออกเป็น 5 หน่วยงานย่อย ได้แก่

   1.) งานธุรการทั่วไป

ทำหน้าที่ควบคุมงานธุรการ ปี 2538-2555
ระบบงานสารบรรอิเล็กทรอนิกส์
ร่างหนังสือโต้ตอบ
การจัดเก็บเอกสาร
การจัดการประชุมต่าง ๆ
การค้นหาเอกสาร
ควบคุมตรวจสอบและกลั่นกรอง
เอกสารรับ-ส่งงานด้านธุรการทั้งหมดเพื่อบันทึกเสนอผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

งานโต้ตอบประกอบด้วย
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร
ติดตามผลงาน ประสานงานตอบปัญหาบริการข้อมูล และชี้แจ้งเรื่องจ้าง เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก่ผู้บังคับบัญชา

 2.) การเจ้าหน้าที่

ทำหน้าที่ควบคุมงานการเจ้าหน้าที่
การแต่งตั้งโยกย้าย ยืมตัว
การเปลี่ยนตำแหน่ง
การเลื่อนตำแหน่ง
งานอัตรากำลัง
การจ้างลูกจ้างชั่วคราว
การพิจารณาความดีความชอบ
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
การลาประเภทต่าง ๆ
การมอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่
การจัดทำฐานข้อมูลข้าราชการลูกจ้างประจำ และ พนักงานราชการ
ตามกรอบโครงสร้าง
ตามอัตรากำลังที่ปฎิบัติงานอยู่จริง
บัญชีเปรียบเทียบข้าราชการ ทุกตำแหน่ง ทุกระดับ

  3.) งานด้านพัสดุ ได้แก่
การทำเรื่องเบิกจ่ายพัสดุ
เป็นกรรมการจัดซื้อ
ตรวจรับ วัสดุ ครุภัณฑ์ ของสำนักงานฯ
เป็นกรรมการตรวจเช็คครุภัณฑ์ของสำนักงาน
ควบคุมงานพัสดุการจัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุ-คุรุภัณฑ์
กำกับงานบริหารสัญญา (วงเงินเกิน 50 ล้าน)
ตรวจสอบรายงานประจำปีวัสดุ ครุภัณฑ์
ควบคุมตรวจสอบบัญชีและสรุปรับ-จ่ายโอน ยืมครุภัณฑ์โดยการพัฒนาฐานข้อมูลพัสดุ
การรรายงานสินทรัพย์และค่าเสื่อม
การจัดซ่อมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย

  4.) ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ควบคุมงานประชาสัมพันธ์

ร่วมวางแผนการปฎิบัติงานและดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน)

คุณภาพ Website ของฝ่ายบริหารทั่วไป ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ พ.ศ.2554 จนถึงปัจจุบัน)

บริหารสัญญาวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ของโครงการในสังกัดสำนักโครงการขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ พ.ศ.2539-2545)

  5.) งานด้านการเงิน ได้แก่

ตรวจสอบใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน ค่าเช่าบ้าน

ตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ไปราชการต่างจังหวัด และค่าล่วงเวลาของสำนักงาน

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย

บริหารจัดการงานด้านการเงินและบัญชีด้านสวัสดิการ ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบัน

ban ridban lsp     ban Mail  ban km  ban km lsp ban saraban  ban waterfacebook


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

ค้นหาภายในเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

334408
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
218
197
415
3215
334408