ส่วนติดตาม
และประเมินผล

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

Monitoring and Evaluation Division

เข้าสู่เว็บไซต์


เกี่ยวกับส่วนติดตามและประเมินผล

อำนาจหน้าที่ ตามกฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน

1. ศึกษาและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1-13 ให้แล้วเสร็จตามแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำโดยดำเนินการตั้งแต่เริ่มศึกษาโครงการจนถึงส่งมอบโครงการ
2. ให้คำแนะนำ ประสานงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งวิเคราะห์ ปรับปรุงขบวนงานก่อสร้างให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
3. กำกับตรวจสอบการรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างประจำเดือนและประจำปีสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1-13
4. ตรวจสอบ ติดตามและประสานข้อมูลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทั้งสรุปรายงานผลการจัดหาที่ดินของโครงการก่อสร้าง จัดทำคู่มือเอกสารทางด้านวิชาการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ส่วนติดตามและประเมินผล แบ่งงานภายในออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้
ฝ่ายติดตามและประเมินผลที่ 1, ฝ่ายติดตามและประเมินผลที่ 2, ฝ่ายติดตามและประเมินผลที่ 3

ดาวน์โหลดเอกสาร คำสั่ง

คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสาร คำสั่ง กิจกรรมต่างๆ ได้ที่นี่

ไปยังหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร คำสั่ง

ติดต่อ ส่วนติดตามและประเมินผล สพญ.

โทรศัพท์ : 0-2669-5027 ภายใน 2594-6
โทรสาร : 0-2669-5027
จดหมาย : ส่วนติดตามและประเมินผล สพญ.
อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 4 กรมชลประทาน สามเสน
811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หรือช่องทางอื่นๆ
lsproom@gmail.com