วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 นายปรัชญา ปักษี ผู้อำนวยการส่วนติดตามประเมินผล ร่วมประชุมเพื่อวางแผนติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของงานก่อสร้างทั้งงานจ้างเหมาและงานดำเนินการเองที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพีฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ 1-13