copy

This is a bridge
This bridge is very long

อำนาจหน้าที่ของส่วนติดตามและประเมินผล

1. ศึกษาและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1-13 ให้แล้วเสร็จตามแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำโดยดำเนินการตั้งแต่เริ่มศึกษาโครงการจนถึงส่งมอบโครงการ
2. ให้คำแนะนำ ประสานงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งวิเคราะห์ ปรับปรุงขบวนงานก่อสร้างให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
3. กำกับตรวจสอบการรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างประจำเดือนและประจำปีสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1-13
4. ตรวจสอบ ติดตามและประสานข้อมูลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทั้งสรุปรายงานผลการจัดหาที่ดินของโครงการก่อสร้าง จัดทำคู่มือเอกสารทางด้านวิชาการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

โครงสร้างส่วนติดตามและประเมินผล

 

7 Prudya P

นายปรัชญา  ปักษี
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล
(ผตป.พญ.)

 

นายณัฐศิษฏ์ 1
นายณัฐศิษฏ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลที่ 1
(ตป.1 พญ.)
blank
- 
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลที่ 2
(ตป.2 พญ.)
5 Pravit G
นายประวิทย์  เกรัมย์
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลที่ 3
(ตป.3 พญ.)

 

ส่วนติดตามและประเมินผล แบ่งงานภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คือ
    ฝ่ายติดตามและประเมินผลที่ 1
    ฝ่ายติดตามและประเมินผลที่ 2
    ฝ่ายติดตามและประเมินผลที่ 3

 

 

 

 

 

ข่าว สพญ.


ban ridban lsp   ban Mail  ban km  ban km lsp  ban saraban  ban water   ban facebook


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

ค้นหาภายในเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

200685
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
187
137
469
1646
200685