เรื่อง-มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ-สพญ-๖๖๑๕-๖๓

เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ-สพญ-๖๖๑๕-๖๓

(*ตัวอย่างเนื้อหาในเอกสาร)

สพญ.6615 63 1สพญ.6615 63 2

 

ดาวโหลดเอกสาร