รายงานการมีส่วนร่วมของประชาชน

New icons 10 รายงานล่าสุด

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ประจำปีงบประมาณ 2560 รายไตรมาส 2


รายงานที่ผ่านมา

 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ประจำปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาส 2

 - สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557  

 - สรุปแผนและผลการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้าง
   แหล่งน้ำตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2550 ประจำปีงบประมาณ 2556 ไตรมาส 4 

 - สรุปแผนและผลการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้าง
   แหล่งน้ำตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2550 ประจำปีงบประมาณ 2556 ไตรมาส 3

 - แผนจัดสรรงบประมาณการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2556