Slide1

Menu

การประชุมผู้บริหารสำนักฯ ครั้งที่ 5/2555 - 27 ต.ค.2555

IMG_0006
IMG_0008
IMG_0010
IMG_0012
IMG_0013
IMG_0015
IMG_0016
IMG_0017
IMG_0019
IMG_0020
IMG_0027
IMG_0029
IMG_0030
IMG_0032
IMG_0061
IMG_0064
IMG_0066

     เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555  เวลา 09.30 น. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ได้จัดประชุมผู้บริหารสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ครั้งที่ 5/2555  ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 4 กรมชลประทาน สามเสน เพื่อติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ปัญหา/อุปสรรค งบประมาณ งานที่ได้รับมอบหมาย และแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รวมทั้งสรุปผลตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  โดย ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในปีงบ ประมาณ พ.ศ.2556  และการสับเปลี่ยนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างบางโครงการให้ที่ประชุมทราบ

     การประชุมในครั้งนี้ ผสญ.1-14  ผวศ.คญ. ผอป.คญ. และ ฝบ.คญ. ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่ง ประธานที่ประชุมได้มีการสั่งการและมอบหมายงานให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติที่ประชุมต่อไป

 

 

ผู้บริหาร

นายเสรมชย เซยวศรถาวร ผส.พญ

นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

ระบบสารสนเทศฯ

sys procurement

sys e leave

ระบบติดตาม

sys VDO conference

 sys infoma

 

 

ทางลัดเข้าสู่เว็บไซต์

ridlink nridmail nkmrid nkmlsc ne saraban nwaterstatus n

 

ช่องทางการติดต่อ

contactbook ncontact ncomplain nfacebook n

หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

การค้นหา

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0873614
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
162
862
2615
19377
873614