.เอกสารเผยแพร่หน่วยงานภายนอก

บทคัดย่อ เรื่องที่ 1 โครงการปรับปรุงเขื่อนดินอ่างเก็บน้ำหวยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแล้ว (พ.ศ.2560) ( Download เอกสารเนื้อหา ) *บทคัดย่อ เรื่องที่ 1

บทคัดย่อ เรื่องที่ 2 โครงการอ่างเก็บน้ำแชร์อออันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (พ.ศ.2560)( Download เอกสารเนื้อหา ) *บทคัดย่อ เรื่องที่ 2

บทคัดย่อ เรื่องที่ 3 โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก งานการป้องกันการกัดเชาะลาดเชิงเขาบริเวณหัวงาน

อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2558) ( Download เอกสารเนื้อหา ) *บทคัดย่อ เรื่องที่ 3