officelogo

 

 

 

 

   

Menu

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2557เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด สพญ. ดาวน์โหลดไฟล์ไปแก้ไขเป็นคำรับรองฯ ของหน่วยงาน ที่จะต้องลงนามกับ ผส.พญ.


คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2557 ของสำนักงานก่อสร้าง/กลุ่ม/ฝ่าย

  กลุ่มวิศวกรรม

  กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล

  ฝ่ายบริหารทั่วไป

  สำนักงานก่อสร้าง 1 

  สำนักงานก่อสร้าง 2 

  สำนักงานก่อสร้าง 3  

  สำนักงานก่อสร้าง 4  

 สำนักงานก่อสร้าง 5 

  สำนักงานก่อสร้าง 6

  สำนักงานก่อสร้าง 7

  สำนักงานก่อสร้าง 8

  สำนักงานก่อสร้าง 9 

  สำนักงานก่อสร้าง 10

  สำนักงานก่อสร้าง 11  

  สำนักงานก่อสร้าง 12

  สำนักงานก่อสร้าง 13 

  สำนักงานก่อสร้าง 14

 


รายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2557 รอบ 12 เดือน ของสำนักงานก่อสร้าง/ส่วน/ฝ่าย

  กลุ่มวิศวกรรม 

  กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล

  ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 สำนักงานก่อสร้าง1

  สำนักงานก่อสร้าง 2  

  สำนักงานก่อสร้าง 3  

  สำนักงานก่อสร้าง 4  

  สำนักงานก่อสร้าง 5 

  สำนักงานก่อสร้าง 6  

  สำนักงานก่อสร้าง 7  

  สำนักงานก่อสร้าง 8  

  สำนักงานก่อสร้าง 9

  สำนักงานก่อสร้าง 10

  สำนักงานก่อสร้าง 11  

  สำนักงานก่อสร้าง 12

  สำนักงานก่อสร้าง 13 

 สำนักงานก่อสร้าง 14


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2557 รอบ 11 เดือน ของสำนักงานก่อสร้าง/ส่วน/ฝ่าย


  กลุ่มวิศวกรรม 

  กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล

  ฝ่ายบริหารทั่วไป 

  สำนักงานก่อสร้าง 1

  สำนักงานก่อสร้าง 2  

  สำนักงานก่อสร้าง 3  

  สำนักงานก่อสร้าง 4  

  สำนักงานก่อสร้าง 5 

  สำนักงานก่อสร้าง 6  

  สำนักงานก่อสร้าง 7  

  สำนักงานก่อสร้าง 8  

  สำนักงานก่อสร้าง 9

  สำนักงานก่อสร้าง 10

  สำนักงานก่อสร้าง 11  

  สำนักงานก่อสร้าง 12

  สำนักงานก่อสร้าง 13 

  สำนักงานก่อสร้าง 14


รายงานผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 ประจำเดือนกรกฎาคม (รอบ 10 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2557 รอบ 10 เดือน ของสำนักงานก่อสร้าง/ส่วน/ฝ่าย


  กลุ่มวิศวกรรม 

  กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล

  ฝ่ายบริหารทั่วไป 

  สำนักงานก่อสร้าง 1

  สำนักงานก่อสร้าง 2  

  สำนักงานก่อสร้าง 3  

  สำนักงานก่อสร้าง 4  

  สำนักงานก่อสร้าง 5 

  สำนักงานก่อสร้าง 6  

  สำนักงานก่อสร้าง 7  

  สำนักงานก่อสร้าง 8  

  สำนักงานก่อสร้าง 9

  สำนักงานก่อสร้าง 10

  สำนักงานก่อสร้าง 11  

  สำนักงานก่อสร้าง 12

  สำนักงานก่อสร้าง 13 

  สำนักงานก่อสร้าง 14


รายงานผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 ประจำเดือนมิถุนายน (รอบ 9 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2557 รอบ 9 เดือน ของสำนักงานก่อสร้าง/ส่วน/ฝ่าย

  กลุ่มวิศวกรรม 

  กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล

  ฝ่ายบริหารทั่วไป 

  สำนักงานก่อสร้าง 1 

  สำนักงานก่อสร้าง 2  

  สำนักงานก่อสร้าง 3  

  สำนักงานก่อสร้าง 4  

  สำนักงานก่อสร้าง 5 

  สำนักงานก่อสร้าง 6  

  สำนักงานก่อสร้าง 7  

  สำนักงานก่อสร้าง 8  

  สำนักงานก่อสร้าง 9

  สำนักงานก่อสร้าง 10

  สำนักงานก่อสร้าง 11  

  สำนักงานก่อสร้าง 12

  สำนักงานก่อสร้าง 13 

  สำนักงานก่อสร้าง 14


รายงานผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 ประจำเดือนพฤษภาคม (รอบ 8 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2557 รอบ 8 เดือน ของสำนักงานก่อสร้าง/ส่วน/ฝ่าย


  กลุ่มวิศวกรรม 

  กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล

  ฝ่ายบริหารทั่วไป 

  สำนักงานก่อสร้าง 1 

  สำนักงานก่อสร้าง 2  

  สำนักงานก่อสร้าง 3  

  สำนักงานก่อสร้าง 4  

  สำนักงานก่อสร้าง 5 

  สำนักงานก่อสร้าง 6  

  สำนักงานก่อสร้าง 7  

  สำนักงานก่อสร้าง 8  

  สำนักงานก่อสร้าง 9

  สำนักงานก่อสร้าง 10

  สำนักงานก่อสร้าง 11  

  สำนักงานก่อสร้าง 12

  สำนักงานก่อสร้าง 13 

  สำนักงานก่อสร้าง 14


รายงานผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 ประจำเดือนเมษายน (รอบ 7 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2557 รอบ 7 เดือน ของสำนักงานก่อสร้าง/ส่วน/ฝ่าย

  กลุ่มวิศวกรรม 

  กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล

  ฝ่ายบริหารทั่วไป 

  สำนักงานก่อสร้าง 1 

  สำนักงานก่อสร้าง 2  

  สำนักงานก่อสร้าง 3  

  สำนักงานก่อสร้าง 4  

  สำนักงานก่อสร้าง 5 

  สำนักงานก่อสร้าง 6  

  สำนักงานก่อสร้าง 7  

  สำนักงานก่อสร้าง 8  

  สำนักงานก่อสร้าง 9

  สำนักงานก่อสร้าง 10

  สำนักงานก่อสร้าง 11  

  สำนักงานก่อสร้าง 12

  สำนักงานก่อสร้าง 13 

  สำนักงานก่อสร้าง 14


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2557 รอบ 6 เดือน ของสำนักงานก่อสร้าง/ส่วน/ฝ่าย

  ส่วนวิศวกรรม 

  ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล

  ฝ่ายบริหารทั่วไป 

  สำนักงานก่อสร้าง 1 

  สำนักงานก่อสร้าง 2  

  สำนักงานก่อสร้าง 3  

  สำนักงานก่อสร้าง 4  

  สำนักงานก่อสร้าง 5 

  สำนักงานก่อสร้าง 6  

  สำนักงานก่อสร้าง 7  

  สำนักงานก่อสร้าง 8  

  สำนักงานก่อสร้าง 9

  สำนักงานก่อสร้าง 10

  สำนักงานก่อสร้าง 11  

  สำนักงานก่อสร้าง 12

  สำนักงานก่อสร้าง 13 

  สำนักงานก่อสร้าง 14
 

ผู้บริหาร

นายเสรมชย เซยวศรถาวร ผส.พญ

นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

ระบบสารสนเทศฯ

sys procurement

sys e leave

ระบบติดตาม

sys VDO conference

 sys infoma

 

 

ทางลัดเข้าสู่เว็บไซต์

ridlink nridmail nkmrid nkmlsc ne saraban nwaterstatus n

 

ช่องทางการติดต่อ

contactbook ncontact ncomplain nfacebook n

หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

การค้นหา

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0600843
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
103
556
1334
15910
600843