โครงการเสริมสร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิต 2562 วันที่ 19 เมษายน 2562 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมทางศาสนา โดยมีนายเสริมชัย นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่