วันที่ 29 ส.ค. 62 นายไพฑูรย์ กุลไทย มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ คุณมยุรี ศรียุคุณธร ในการรับตำแหน่งใหม่ 'ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์งบประมาณ' กองแผนงาน กรมชลประทาน