" สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ " กิจกรรมสรุปบทเรียนและส่งเสริมความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประมวลภาพกิจกรรมสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

ณ วันที่ 10 - 12 กันยายน พ.ศ. 2563