banner

Menu

เข้าร่วมประชุมพิจารณา ตรวจสอบแผนงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินครั้งที่ 1/2564

        ประชุมพิจารณาตรวจสอบแผนงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินครั้งที่ 1/2564        

 

 MG 5311

 

 

     วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมพิจารณาตรวจสอบแผนงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน เป็นประธานการระชุม  และมี  นายวิทยา แก้วมี  ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมเจ้าหน้าที่จัดหาที่ดินและผู้เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารที่ทำการวิชาการกรมชลประทาน สามเสน                                 

เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เหมาะสม สอดคล้องกับการบริหารโครงการก่อสร้างของกรมชลประทานในการประชุมครั้งนี้ได้มีการ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน จัดซื้อที่ดินจัดหาที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ค่ารังวัดที่ดินเพื่อการชลประทานและออกหนังสือสำคัญหรับที่หลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ   ค่าซื้อที่ดิน   ค่าทดแทนค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564 และการพิจารณาแผนการ   เบิกจ่ายงบประมาณ  ค่ารังวัดที่ดินเพื่อการชลประทานและออกหนังสือสำคัญ หรับที่หลวง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 รวมถึงการติดตามผลการรังวัดที่ดินเพื่อการชลประทานของช่างรังวัดกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

 

                       

 

 MG 5312

 MG 5313

 MG 5325

 MG 5315

 MG 5329

 MG 5330

 

 

ผู้บริหาร

643 2440

นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

ระบบสารสนเทศฯ

sys procurement

sys e leave

ระบบติดตาม

sys VDO conference

 sys infoma

 

 

ทางลัดเข้าสู่เว็บไซต์

ridlink nridmail nkmrid nkmlsc ne saraban nwaterstatus n

 

ช่องทางการติดต่อ

contactbook ncontact ncomplain nfacebook n

หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

การค้นหา

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

1161808
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
579
550
1582
7269
1161808