สำรวจพื้นที่โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำสาย 1-7(พัฒนาและเพื่มประสิทธิภาพการใช้ในกลุ่มวังโตนด) จังหวัดจันทบุรี

.