ประชุมกรอบกำหนดแนวทางในการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนืื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี