Slide1

Menu

ชป.เร่งขับเคลื่อน “ไทยนิยม ยั่งยืน” สอดคล้องความต้องการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม

                     

IMG 1

 

                    วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2561) ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยประชุมผ่าน VDO conference ไปยังสำนักงานชลประทานที่ 1 - 17 เพื่อให้ทุกหน่วยงานของกรมชลประทานได้รับทราบ แนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
                    อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกรอบการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประกอบไปด้วย 1. สัญญาประชาคม 2. คนไทยไม่ทิ้งกัน 3. ชุมชนอยู่ดีมีสุข 4. วิถีไทยวิถีพอเพียง 5. รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย 6. รู้กลไกการบริหารราชการ 7. รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 8. รู้เท่าทันเทคโนโลยี 9. ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด 10. งานตามภารกิจ 
                    ในส่วนของกรมชลประทาน มีกรอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกรอบการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 3 กรอบ ได้แก่ 1. คนไทยไม่ทิ้งกัน 2. ชุมชนอยู่ดีมีสุข และ 3. รู้กลไกการบริหารราชการ แบ่งเป็น 4 โครงการ คือ 1. โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร (คนไทยไม่ทิ้งกัน) 2. โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ (ชุมชนอยู่ดีมีสุข) 3. โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน (รู้กลไกการบริหารราชการ) 4. โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ำชลประทาน (รู้กลไกการบริหารราชการ) ซึ่งการดำเนินงานตามกรอบดังกล่าว จะก่อให้เกิดโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน 1,913 โครงการ และมีการจ้างแรงงาน 7,520 คน
                    นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้เน้นย้ำให้โครงการชลประทานทุกโครงการทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานในส่วนกลางเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล จำนวนทั้งสิ้น 7,663 ทีม พื้นที่ดำเนินการ 83,151 แห่งทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทำงานและขับเคลื่อนงานหรือโครงการของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ระดับหมู่บ้านและชุมชนร่วมกัน ตามแนวทางประชารัฐและมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง การสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเริ่มลงพื้นที่พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในระดับหมู่บ้าน และชุมชนโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
                   ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะร่วมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้วางไว้ โดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เป้าหมาย พัฒนา แก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

 

IMG 2   IMG 3

 

ผู้บริหาร

นายเสรมชย เซยวศรถาวร ผส.พญ

นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

ระบบสารสนเทศฯ

sys procurement

sys e leave

ระบบติดตาม

sys VDO conference

 sys infoma

 

 

ทางลัดเข้าสู่เว็บไซต์

ridlink nridmail nkmrid nkmlsc ne saraban nwaterstatus n

 

ช่องทางการติดต่อ

contactbook ncontact ncomplain nfacebook n

หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

การค้นหา

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0736947
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
328
976
5702
20284
736947