นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการในเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบของสำนักก่อสรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11