ประชุมย่อยหลักเกณฑ์และออกแบบเบื้องต้นอาคารทดน้ำหน้าสูบน้ำตาปี-พุมดวงโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบชลประทานบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี